ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด

The TISTR’s Savings and Loan Cooperatives Limited


ที่อยู่:  เลขที่ 35 (อาคารแคนทีน) หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:  0-2577-0989 หรือ 02-577-9237
โทรสาร:  0-2577-0989 หรือ 02-577-9237
Website:  www.tistrsaving.com​
Email:  tistrsaving@gmail.co​m