ดาวน์โหลดเอกสาร

คำขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:57 น.
 0 ครั้ง

คำขอกู้เงินฉุกเฉิน ATM

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56 น.
 0 ครั้ง

หนังสือขอเปิดบัญชี ทุกประเภท

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:46 น.
 1 ครั้ง

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ปรับปรุง ตุลาคม 2562)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:44 น.
 2 ครั้ง

แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:44 น.
 2 ครั้ง

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 1 ครั้ง

แบบฟอร์มขอลาออกจากสมาชิก

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
 1 ครั้ง

ใบสมัครสมาชิกสมทบ สอ.วท. (ปรับปรุง ตุลาคม 2562)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:36 น.
 1 ครั้ง

ใบสมัครสมาชิกปกติ สอ.วท. (ปรับปรุง ตุลาคม 2562)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:36 น.
 1 ครั้ง


รายงานกิจการประจำปี 2561

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย admin
 เมื่อ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:48 น.
 30 ครั้ง

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:01 น.
 25 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกัน

หมวด รายงานกิจการประจำปี
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:00 น.
 28 ครั้ง

ระเบียบรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 2560

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:22 น.
 29 ครั้ง

ระเบียบรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:19 น.
 25 ครั้ง

ระเบียบรับเงินฝากออมทรัพย์รายเดือน พ.ศ. 2548

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:19 น.
 35 ครั้ง

ระเบียบรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:17 น.
 24 ครั้ง

ระเบียบรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2547

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:16 น.
 28 ครั้ง

ระเบียบการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำปี พ.ศ. 2546

หมวด ระเบียบเงินฝาก
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:15 น.
 26 ครั้ง

ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อฉุกเฉิน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:12 น.
 22 ครั้ง

ระเบียบเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2538แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 7)

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:12 น.
 22 ครั้ง

ระเบียบเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2538

หมวด ระเบียบเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:10 น.
 23 ครั้ง

 25 ครั้ง

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เกษียณ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:55 น.
 24 ครั้ง

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:54 น.
 27 ครั้ง

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย พ.ศ. 2547

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:51 น.
 25 ครั้ง


การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน พ.ศ. 2556

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:48 น.
 25 ครั้ง

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ. 2556

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:47 น.
 32 ครั้ง

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2556

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:44 น.
 22 ครั้ง

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2556

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:40 น.
 25 ครั้ง

สวัสดิการช่วยหลือสมาชิกผู้ได้รับอุบัติเหตุ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่1)

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:35 น.
 23 ครั้ง

สวัสดิการช่วยหลือสมาชิกผู้ได้รับอุบัติเหตุ พ.ศ. 2543

หมวด ระเบียบสวัสดิการ
โดย admin
 เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:32 น.
 21 ครั้ง

การให้บริการเงินกู้สามัญประเภทที่สอง

หมวด ระเบียบ สอ.วท.
โดย admin
 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:38 น.
 33 ครั้ง

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ระเบียบ สอ.วท.
โดย admin
 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:37 น.
 53 ครั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินสามัญประเภทที่ 2 (2558)

หมวด ระเบียบ
โดย admin
 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:35 น.
 31 ครั้งใบสมัครกรรมการ สอ.วท. ประจำปี 2562 (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2561)

หมวด ใบสมัครกรรมการ
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:44 น.
 114 ครั้ง

ใบสำคัญจ่ายเงิน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:44 น.
 9 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:43 น.
 113 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปรับปรุง มิถุนายน 2561)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:43 น.
 33 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ (2) เพื่อการศึกษา (ปรับปรุง ธันวาคม 2561)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:43 น.
 2 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอเงินกู้สามัญ (1 ) ใช้คนค้ำ,ใช้หุ้นค้ำ (ปรับปรุง ธันวาคม 2561)

หมวด แบบฟอร์มเงินกู้
โดย admin
 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:42 น.
 4 ครั้ง