อบรม/เสวนา/สัมมนา

หนังสืออนุมัติเข้าร่วมการเสวนาประจำปี 2559

โดย admin
 วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:23 น.
 222

เรียน ท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเสวนาประจำปี 2559

ตามที่ สอ.วท. ได้ทำหนังสือขออนุมัติฯ การเข้าร่วมเสวนาประจำปี 2559
และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้สมาชิกที่จะไปเสวนา ต้องไปขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชาให้เรียบร้อยตามหนังสืออนุมัติด้วยครับ

งานเสวนาสมาชิก วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559
ณ รร.ไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

กำหนดการ
วันที่ 18 พ.ย. 59…
– ออกเดินทางจาก วว. บางเขน เวลา 08.00 น.
– และออกเดินทางจาก วว. คลองห้า เวลา 08.00 น.
10.00-11.30 น. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้ วู้ดแลนด์ จ.นครปฐม
11.45 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ รร.ไมด้า ฯ จ.นครปฐม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร รร.ไมด้าฯ
14.00-16.30 น. รับฟังการเสวนาฯ…
16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-21.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร(ดาดฟ้า) รร.ไมด้าฯ

วันที่ 19 พ.ย. 59…
07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์
10.30 น. สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ ฯ../ทัศนศึกษาองค์ปฐมเจดีย์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
14.00 น. แวะซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดน้ำดอนหวาย
16.00 น. เดินทางกลับ วว.เทคโนธานี/บางเขน…

• หมายเหตุ เวลา/สถานที่ร่วมทัศนศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม..

กำหนดการงานเสวนาสมาชิก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ รร.ไมด้า แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
……………………………

เวลา 13.30 น. ประธาน สอ.วท. กล่าวต้อนรับสมาชิก สอ.วท.

*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของ สอ.วท.
โดย… ดร.สุเมธ ภูมิอภิรดี ผจก. สอ.วท.
*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การลงทุนในระบบ RTF LTF เพื่ออนาคตที่สดใส..หลังวัยเกษียณ”
โดย…..ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต

การเสวนา เรื่อง ทบาทสมาชิก กับ สอ.วท. ในยุคดิจิตอล…โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก
ผู้ร่วมเสวนา
คุณเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ที่ปรึกษา สอ.วท.
ดร.ธเนส เตชะเสน รองประธาน สอ.วท. คนที่ 1 ..นายศิริธรรม.. สมาชิก..
*ผู้ดำเนินการเสวนา …ดร.นฤมล รื่นไวย์ เลขานุการ สอ.วท.